Lời tỏ tình bá đạo

Anh yêu em.

Như kem yêu tủ lạnh.

Như trời xanh yêu mây.

Như cây yêu đất.

Như tất yêu giày.

Như chày yêu cối.

Như gối yêu chăn.

Như khăn yêu cổ.

Như tổ yêu chim.

Như kim yêu chỉ.

Như khỉ yêu cây.

Như mây yêu gió.

Như chó yêu mèo.

Như kèo yêu cột.

Như anh chột yêu cô mù.

Như anh gù yêu cô thấp.

Như anh hấp yêu cô hâm.

Như anh câm yêu cô điếc.

Như con cá diếc yêu con cá rô.

Như anh rồ yêu cô dại.

... Đại khái là anh có yêu em.

Ốc Sên (Sưu tầm)