'Chỗ ấy' không thể khai

Một anh nông dân đi đăng ký kết hôn, đến phần điền nơi sinh anh này ấp a ấp úng...

Một anh nông dân đi đăng ký kết hôn, cán bộ xã hỏi:

- Tại sao trong hồ sơ, cứ chỗ nào đề "nơi sinh" thì anh lại bỏ trống không điền vào?

Anh nông dân gãi đầu gãi tai một lúc rồi thỏ thẻ nói:

- Dạ, dạ...

Cán bộ nói:

- Cậu không việc gì phải giấu cứ nói ra xem nào.

Anh nông dân bẽn lẽn:

- Em nghĩ "chỗ ấy" anh cũng biết rồi nên em không viết ra sợ bẩn hồ sơ thôi!

- !!!