Gà con lon ton

Heo: Ê bò! hát tao nghe vài bài coi. Bò: Ô kê gà mà không gáy là con gà câm gà mà hay gáy là con gà điên đi lang thang trong sân bắt con gà bỏ vô nồi mua hai lon Tiger nhăm chân gà nhăm chân gà. Heo: Lát tao mét gà cho coi Bò: (rúm người)