Chồng yêu

- Lỗ mũi mười tám gánh long,
- Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
- Đêm nằm thì ngáy o o …
- Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
- Đi chợ thì hay ăn quà,
- Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
- Trên đầu những rác cùng cơm.
- Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.