Bảy nữ thiên thần

BẢY NỮ THIÊN THẦN…
Các môn đồ hỏi tiên tri Mahomet: “Trong Kinh Coran, Đấng Allah chỉ cho có bốn vợ, sao thầy có tới 14 vợ lận?”
Tiên tri Mahomet nói: “14 chỉ bằng hai lần 7 mà thôi. Giữa Thiên Đàng và Thế Gian cách xa như trời và đất: 14 vợ ở thế gian làm sao so sánh với 7 nữ thiên thần trên Thiên Đàng được! Ta đã nhận ở thế gian rồi thì ta chịu thiệt khi lên Thiên Đàng vậy. Ta đã hy sinh! Các ngươi hãy ráng nhịn rồi sẽ được đền bù xứng đáng…hạnh phúc hơn cả ta đó.”
Các môn đồ: “Chúng con sẽ nghe theo thầy…không làm theo thầy…để được hưởng 7 nữ thiên thần thơm tho khi về với Allah. Nhưng thưa thầy, thầy đã lên trên ấy rồi, cho chúng con được tò mò tí xíu: - thầy thấy các nữ thiên thần trên ấy thế nào?”
Mahomet rỉ tai các môn đồ: “Các nữ thiên thần toàn là ma-nơ-canh không à!”