Sượng quá

CÓ một tên trộm nửa đêm lẻn vào nhà,tưởng trúng lớn ai dè “nhà nghèo hơn nhà nó”,lục một hồi thấy có rổ khoai bụng đói nó lấy một củ
-Sượng!
Có tiếng nói,hắn thót mình nhưng bình tĩnh lại lấy củ thứ 2
-Sượng!
Lần này thì bực lắm hắn liền vơ củ thứ 3
-Sượng quá anh ơi!
-Mẹ nó!nhà gì mà nghèo đến khoai ăn cũng SƯỢNG hết!!!
Nào, tiếp tục cười: