Giống ông lắm

Có một ông huyện đi làm quan ở xa, vợ ở nhà gần ngày sanh. Ông nóng biết tin sai thằng trung tín về xem bà đã ở cữ chưa. Vốn thằng nhỏ có tính ngây ngô, sợ việc đàn bà đẻ nó không dám vào, đứng ngoài hàng rào sớ rớ để nghe ngóng. Bất ngờ bà ra vườn vén váy đi tiểu. Thằng kia trông thấy vội vàng chạy về bẩm với ông:
- Bẩm ông, bà đã ở cữ rồi.
Quan mừng lật đật hỏi:
- Chớ bà mày đẻ con trai hay con gái?
- Bẩm con không tường cô hay là cậu, nhưng con nhìn thấy giống ông lắm.
- Mày trông giống tao cái gì?
- Bẩm, giống ông ở cái bộ râu.