Râu tốt

Một người kia có râu dài quá bụng, người thấy đều khen rằng tốt.

Ngày kia xảy gặp một thầy tướng, anh ta biểu thầy coi tướng cho mình, cũng có ý khoe bộ râu luôn thể. Thầy tướng rằng:

Tiếc thay bộ râu ông ngắn một chút!

Người ấy nói:

Râu tôi dài khỏi bụng, người người đều khen tốt, sao thầy lại chê ngắn?

Thầy rằng:

Phải chi nó dài thêm tấc nữa, cho đặng trên dưới giao nhau, càng tốt hơn nữa.