Đề phòng những kẻ dở hơi

Một ông đang vội vã đi vào sân ga thì bị chặn lại hỏi:

- Anh đi đâu mà gấp vậy?

- Ra ga. Tàu sẽ khởi hành lúc 14 giờ.

- Ủa, còn sớm mà. Mới có 12 giờ.

- Biết thế, song phải đề phòng những người vô cớ chặn lại để hỏi như ông.