Phù thịnh không phù suy

Kinh nghiệm đúc rút ra từ một vị sếp cao niên: Khi trong công ty, nếu giám đốc sắp về hưu. Mọi người chuẩn bị quà cáp, hết gói nọ đến gói kia thì không có nghĩa họ sẽ đi thăm giám đốc mà họ chuẩn bị đến nhà phó giám đốc thường trực.