Hêlô Phật

Đang đứng thắp hương trong chùa, một thanh niên hỏi một chú tiểu ở đấy: 
- Tại sao khi cúng mọi người đều phải "nam mô a di đà Phật"?. 
Chú tiểu giải thích đấy là cách chào Phật, kêu Phật.
Anh thanh niên chỉ vào người bạn của mình. 
- Vậy, nếu anh này không biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Anh thì sao? 
Chú tiểu chưa biết trả lời ra sao thì anh này vỗ tay:
- Đúng rồi, Hêlô Phật, Hêlô Phật!