Ngày làm chủ.

 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua kế hoạch hóa gia đình của Hội Phụ nữ công ty X đang ở đỉnh điểm của sự phấn khởi. Trên diễn đàn, chị chủ tọa tay vung cao:

    Quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế họach 6 tháng cuối năm!

    Một rừng tay ở dưới vung lên:

    Quyết tâm... quyết tâm... quyết tâm...

    Chủ tọa:

    Phải rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích để phục vụ tốt cho phong trào thi đua.

    Chi em ở dưới (rầm rầm)

    Rút ra... rút ra... rút ra...a...a.. a!!

    Anh em:...