"Nhắm mắt"

Thằng cháu 6 tuổi ra bảo với ông nội nó đang ngồi đọc báo: - Ông ơi, ông nhắm mắt lại đi Ông nội hỏi lại: - Sao tự nhiên cháu lại bảo ông nhắm mắt lại Thằng cháu mới bảo: - Vì cháu nghe thấy bố cháu nói với mẹ cháu là: "Bao giờ ông nội nhắm mắt thì nhà mình mới giầu được"