Quên tháo ba lô

Đơn vị hành quân ngang qua làng. Trung sĩ tranh thủ lúc chờ phà tót ngay về nhà, gặp vợ ở cổng vội kéo tuột vào buồng:

    Nhanh lên bu nó, đơn vị sắp sang sông rồi!

    Tới giữa cơn "vần vũ", vợ thì thào:

    - Sao bảo ở đơn vị đói ăn lắm mà em thấy mình vẫn... nặng như xưa?

    - Thôi chết! Tớ quên chưa tháo ba lô.