Vợ chồng đối đáp

Cô vợ: You think you tasty? (anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)

Anh chồng : I love toilet you go go! ( tôi yêu cầu cô đi đi!)

Cô vợ: You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country! ( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)

Anh chồng đáp lại : You onion summer three dowm seven up.No enough listen. ( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)

Cô vợ méo máo: Me take you , you poor storn spinach two table hand white! (Tôi lấy anh , anh nghèo rớt mồnh tơ ,hai bàn tay trắng!)

Anh chồng thấy tội bèn nói :You eat criminal so ,no star where, we can do again from first. (Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lạ từ đầu)