Gậy ông đập lưng ông

Không phải lúc nào nói đùa cũng tốt, có những lúc nói đùa gây tai họa nghiêm trọng!
Chí Phèo ra đường gặp ông Tây, nghĩ ổng hổng biết tiếng Việt.
Chí Phèo: - Mẹ mày thằng Tây.
Ông Tây: - What’s your name?
Chí Phèo: - My name’s Chí Phèo.
Ông Tây: - Mẹ mày thằng Chí Phèo.