Lý sự

Lý sự Người làm thuê, nói với ông chủ trang trại:

- Thưa ông, tôi thường bị cắn rứt lương tâm...

- Về chuyện gì?

- Tôi cảm thấy rằng, khi làm việc cho ông, tôi đã cướp mất việc làm của ít nhất là ba con bò cày!