Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao tổng hợp các bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án về sự tương giao của đồ thị của hàm số bậc ba, hàm số bậc bốn. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn thi THPT Quốc gia môn Toán trắc nghiệm hiệu quả. Chúc các bạn học tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đường tiện cận

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Đồ thị của hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án)

BÀI TOÁN TƯỜNG GIAO

HÀM BẬC BA

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao

HÀM BẬC BỐN

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao

HÀM PHÂN THỨC

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao

ĐÁP ÁN

1C 2B 3B 4D 5C 6A 7A 8C 9D 10D

11D 12D 13C 14C 15A 16B 17A 18D 19A 20C

21A 22D 23B 24A 25B 26B 27A 28B 29B 30B

31C 32C 33B 34A 35A 36D 37A 38D 39A 40B

41B 42A 43A 44B 45D 46B 47B 48C 49A 50C

51A 52A 53A 54B 55A 56A 57B 58C