Thông tin
Sự ra đời của máy hơi nước và ý nghĩa đối với nhân loại
  • Sự ra đời của máy hơi nước đối với nhân loại

    Cách mạng công nghiệp là sự kiện cơ bản đánh dấu việc chuyển biến từ xã hội sang giai đoạn văn minh công nghiệp. Cách mạng công nghiệp là sự biến đổi sâu sắc về chất của nền kinh tế mà đặc trưng cơ bản của nó là việc ...

1