Thông tin
Trình bày đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay
1