Lời dịch bài hát : Kill It, Skin It, Wear It - Man Must Die

Lyrics Kill It, Skin It, Wear It - Man Must Die
Kill It, Skin It, Wear It

Hang your heads in shame
Human failure, kill for gain
Mankind has lost all dignity
Skinned alive, the thoughts unbearable
Left to die, untraceable
Just another fashion accessory
Mass slaughter of the innocent
Kill it, skin it, wear it
How the fuck can you rest your head and sleep at night?
Kill it, skin it, wear it
Where do we draw the line
Hammer to the head
A merciless killing, nothing said
Tell me who are the animals?
Final breath, discard the carcass
Wear the flesh
It's sickening the depths we will sink to for money
We're the animals now!
GOODBYE!
Crammed into cages
Madness sets into the mind
Stockpile of bodies
Writhe in pain until they die
All of this for the value of ink and paper
Gassed or bludgeoned
The end results the loss of rights
The rich and wealthy fund this motherfucking genocide
All of this for the value of ink and paper
A life for a life I say
Senseless violence it will never go away
IT IS MURDER
Lời việt Kill It, Skin It, Wear It - Man Must Die
Chém Giết, Lột Da, Ăn Vận

Cúi đầu trong nhục nhã
Con người thất bại, chém giết vì tư lợi
Loài người đã mất hết nhân cách
Lột da sống, những ý nghĩ không thể chịu nổi
Để cho chết dần chết mòn, không dấu vết
Chỉ thêm một phụ kiện thời trang nữa
Là thảm sát hằng hà sinh linh vô tội
Chém giết, lột da, ăn vận
Làm cái khỉ gì mà ngươi có thể thư giãn đi ngủ hằng đêm?
Chém giết, lột da, ăn vận
Giới hạn của chuyện này là ở đâu?
Búa đập vô đầu
Chém giết dã man, không có gì để nói
...
Kill It, Skin It, Wear It - Man Must Die Kill It, Skin It, Wear It - Man Must Die
8/10 2712 bài đánh giá
Bình luận cho Kill It, Skin It, Wear It - Man Must Die