tính liên tục của hàm số

xét tính liên tục của hàm số tại x=0:

y=f(x)=sim(6x)/tan(4x) voi x khác o

y=f(x)= cosA+cosB+cosC voi x = 0

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.