Sinh học 10: Tổng quan bài học sinh học 10

75012291-28552_0814

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 2. Các giới sinh vật

Bài 3. Các nguyên tố hoá học và nước

Bài 4, 5. Cacbohiđrat và lipit; Prôtêin

Bài 6. Axit Nuclêic

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 13. Khái quát về năng lượng và sự chuyển hóa vật chất

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong sự chuyển hoá vật chất

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 17. Quang hợp

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 19. Giảm phân

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 23. Các quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 31 . Virut gây bệnh – Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.