Bài 33: DINH DƯỠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT
CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
Bài 33: DINH DƯỠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

I. Khái niệm vi sinh vật:
- Vi sinh vật là những cơ thể sống, có kích thước nhỏ bé, đơn bào
- Vi sinh vật có khả năng hấp thụ, chuyển hóa dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng nhanh, phân bố rộng.
II Môi trường nuôi cấy và các kiểu dinh dưỡng:
1. Các loại môi trường nuôi cấy cơ bản:
a. Khái niệm:Môi trường nuôi cấy là dung dịch các chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật.
b. Các loại môi trường nuôi cấy cơ bản:
- Môi trường tự nhiên: Là môi trường chứa các chất tự nhiên không xác định được số lượng, thành phần như: cao thịt bò, pepton…
- Môi trường tổng hợp: là môi trường trong đó các chất đều đã biết thành phần hóa học và số lượng.
- Môi trường bán tổng hợp: Là môi trường chứa một số chất tự nhiên với số lượng và thành phần không xác định và một số chất khác với số lượng và thành phần xác định.
2. Các kiểudinh dưỡng:
* Tiêu chuẩn phân biệt các kiểu dinh dưỡng:
- Nguồn các bon chủ yếu
- Nguồn năng lượng.
* Các kiểu dinh dưỡng:
III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật:
1. Khái niệm chuyển hóa vật chất:
Tất cả các phản ứng hóa học diễn ra trong tế bào VSV được xúc tác bởi các enzim gọi là chuyển hóa vật chất.
- Có 3 kiểu :
+ Hô hấp hiếu khí: Là sự phân giải cacbohidrat xúc tác bởi enzim trong đó chất nhận electron tận cùng là O2.
+ Hô hấp kị khí: Là sự phân giải cacbohidrat xúc tác bởi enzim trong đó chất nhận electron tận cùng là NO3-, SO4^2- hay CO2.
+ Lên men là sự phân giải khị khí cacbohidrat, xúc tác bởi enzim trong đó chất nhận electron tận cùng là chất hữu cơ (glucôzơ)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.