Bài 38: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bài 38: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT


I. Khái niệm sinh trưởng:
1. Khái niệm:
Sinh trưởng của vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể.
- Công thức:
1 tế bào ==[ n lần phân bào]==>2^n tế bào
2. Thời gian thế hệ (g):
- Là thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hay thời gian để số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi.
VD: (SGK)
- Thời gian thế hệ khác nhau tùy loài, tùy vào môi trường nuôi cấy.
- Bài tập vận dụng: Thời gian thế hệ của vi khuẩn E. Coli trong môi trường thuận lợi ở 400C là 20 phút. Biết quần thể ban đầu có 105 tế bào. Hỏi sau 2h, số tế bào trong quần thể là bao nhiêu?
Nt = N0 x 2^n
II. Sinh trưởng của quần thể VSV:
1. Nuôi cấy không liên tục:là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.
* Quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo 4 pha:
a. Pha tiềm phát (Pha lag)
- Vi khuẩn thích ứng với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể không tăng.
- Vi khuẩn tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim.
b. Pha lũy thừa ( Pha log)
- Vi khuẩn phân chia mạnh mẽ.
- Số lượng tế bào tăng theo lũy thừa và đạt cực đại
- Thời gian thế hệ đạt mức hằng số
- Trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhất.
c. Pha cân bằng:
- Tốc độ sinh trưởng và trao đổi chất của vi khuẩn giảm dần.
- Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian
d. Pha suy vong:
- Số tế bào sống trong quần thể giảm dần do số tế bào chết vượt quá tế bào mới sinh ra.
- Nguyên do:
+ Chất dinh dưỡng cạn kiệt
+ Chất độc hại tích lũy
2. Nuôi cấy liên tục:
- Nguyên tắc:Dùng môi trường luôn đổi mới bằng cách bổ sung liên tục chất dinh dưỡng và loại bỏ không ngừng các chất thải để duy trì ổn định môi trường.
- Mục đích:Để tránh hiện tượng suy vong của quần thể VSV.
- Ý nghĩa: Sản xuất sinh khối để thu nhận prôtêin đơn bào, các hợp chất có hoạt tinh sinh học như các axit amin, enzim, các kháng sinh, hoomon…

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.