Bài 39: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bài 39: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

I. Sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ:

1. Phân đôi:

Quá trình phân đôi ở vi khuẩn:
- Tế bào tăng về kích thước.
- Tổng hợp mới các enzim, riboxôm, nhân đôi AND
- Một vách ngăn hình thành và phát triển tách 2 ADN và tế bào chất thành 2 phần riêng biệt.
- Thành tế bào được hoàn thiện và 2 tế bào con rời nhau ra.

2. Nảy chồi và tạo thành bào tử:

a. Nảy chồi: Ở một số vi khuẩn sống trong nước.
- Tế bào mẹ tạo thành 1 chồi ở cực, chồi lớn dần rồi tách ra thành một vi khuẩn mới.
b. Tạo bào tử:
- Phân đỉnh của sợi khí sinh, phân cắt tạo thành một chuỗi bào tử " bào tử phát tán " nảy mầm tạo thành một cơ thể mới.

II. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực:
1. Phân đôi và nảy chồi:

Ở nấm men:
- Một số sinh sản bằng cách phân đôi, tế bào được phân cách bằng vách ngăn, tạo 2 tế bào con.
- Đa số sinh sản bằng nảy chồi:
+ Từ tế bào mẹ, mọc ra một chồi, chồi lớn dần nhận đựơc đầy đủ các thành phần của tế bào mẹ.
+ Chồi tách khỏi cơ thể mẹ và hình thành cơ thể độc lập.

2. Sinh sản hữu tính và vô tính:

a. Sinh sản hữu tính của nấm men:
b.Sinh sản ở nấm sợi:
-Bào tử vô tính
+ Tạo thành chuỗi hay tạo thành bên trong các túi ở đỉnh của các sợi nấm kí sinh.
+ Bào tử áo có vach dày.
- Bào tử hữu tính:
+Bào tử đảm: ở mặt dưới của ngũ nấm ( nấm rơm ).
+Bào tử túi: nằm trong túi hay thể quả lớn.
+Bào tử tiếp hợp: được bao bọc bởi vách dày có thể kháng khô hạn hoăc nhiệt độ cao.
+Bào tử noãn: ở nấm thủy sinh có lông, roi.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.