Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN
SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

I.Các chất dinh dưỡng chính:
1.Cacbon:
- Các bon là yếu tố dinh dưỡng quang trọng nhất đối với sinh trưởng của vi sinh vật.
- Là bộ khung cấu trúc của chất sống.
- Cac bon chiếm 50% khối lượng khô của 1 tế bào vi khuẩn.
+ VSV hóa dị dưỡng nhận cac bon từ các hợp chất hữu cơ như: Prôtêin, lipit và cacbohidrat.
+ VSV hóa tự dưỡng và quang tự dưỡng nhận cac bon từ CO2.
2. Ni tơ, lưu huỳnh và photpho:
a. Ni tơ:
- Chiếm 14% khối lượng khô của tế bào.
- VSV sử dụng nitơ để tạo thành nhóm amin.
- VSV phân giải prôtêin thành axit amin rồi tổng hợp prôtêin mới.
- Một số vi khuẩn sử dụng nitơ từ ion NH4+ gặp trong một số chất hữu cơ của tế bào.
b. Lưu huỳnh:
- Chiếm 4% khối lượng khô của tế bào.
- VSV dùng lưu huỳnh để tổng hợp các axit amin như xistêin, mêtianin…
c. Lưu huỳnh:
- Chiếm 4% khối lượng khô của tế bào.
- Photpho được VSV sử dụng để tổng hợp axit nuclêic, photpho lipit ở màng, tổng hợp ATP.
3. Ôxy:
4. Các yếu tố sinh trưởng:
- Yếu tố sinh trưởng là các hợp chất hữu cơ quan trọng mà một số VSV không tổng hợp được.
VD: Vitamin, axit amin.
II. Các chất ức chế sinh trưởng:
- Chất ức chế sinh trưởng: Là chất vô cơ hay hữu cơ gây ức chế quá trình sinh trưởng của VSV.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.