Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VSV

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ
ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VSV
I. Nhiệt độ:
- Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phản hóa học, sinh hóa học trong tế bào nên ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của VSV.
- Nhiệt độ tối ưu là nhiệt độ mà vi khuẩn sinh trưởng mạnh nhất
II. Độ pH:
- Độ pH là đại lượng đo độ axit hay độ kiềm tương đối (pH = 0 – 14)
- Độ pH ảnh hưởng tới tính thấm qua màng, hoạt động chuyển hóa vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP
III. Độ ẩm:
- Nước cần cho việc hòa tan các enzim và chất dinh dưỡng, tham gia vào các phản ứng quan trọng.
- VSV sinh trưởng ở các moi trường khác nhau.
+ Môi trường nước có nồng độ chất hòa tan cao hơn nồng độ nội bào:
_Nước bị rút ra bên ngoài tế bào
_Sinh trưởng bị kiềm hãm
+ Môi trường nước có nồng độ chất hòa tan thấp hơn nồng độ nội bào: " nước từ bên ngoài xâm nhập vào tế bào.
+ Môi trường có nồng độ muối cao
" VSV dựa vào ion Na+ duy trì thành tế bào và màng sinh chất nguyên vẹn.
" VSV tích lũy ion K+, axit amin để cân bằng áp suất thẩm thấu.
+ Môi trường có nồng độ đường cao:
" Tế bào VSV mất nước
" Nấm men và nấm mốc sinh trưởng bình thường.
VI. Bức xạ:
- Bức xạ ion hóa ( tia X, )
+ Tác dụng phá hủy ADN của VSV
+ Ứng dụng: Khử trùng thiétbị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm, bảo quản thực phẩm.
- Bức xạ không ion hóa (tia tử ngoại)
+ Tác dụng kiềmhãm sự sao mã và phiên mã của VSV.
+ Ứng dụng: Tẩy uế và khử trùng bề mặt các vật thể, dịch lỏng.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.