Bài 43: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT (CTM)

PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bài 43: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
I. Khái niêm:
1. Sự phát hiện virut: ( SGK )
2. Khái niệm
- Virut là một thực thể sống chưa có cấu tạo tế bào.
- Kích thước rất nhỏ bé từ 10 – 100 nm
- Virut gồm 2 phần: Vỏ là prôtêin, lõi là axit nuclêic
- Virut sống ký sinh bắt buột trên tế bào vật chủ
II. Hình thái và cấu tạo của virut:
1. Hình thái:
2.Cấu tạo:
*Phần vỏ prôtêin:
- Đặc điểm:
+Cấu tạo bởi đơn vị hình thái ( capsôme)
+Mang các thành phần kháng nguyên
- Chức năng: Bảo vệ lõ i
*Phần lõi (axit nuclêic)
- Đặc điểm:
+Chứa ADN hay ARN là bộ gen của virut
+ADN, ARN mạch đơn hay kép
- Chức năng: Là vật chất mang thông tin di truyền
* Vỏ ngoài của virut:
- Cấu tạo là lipit kép và prôtêin.
- Trên vỏ ngoài có gai glicôprôtêin chứa các thụ thể
- Chức năng: Giúp virut bám trên bề mặt tế bào và làm nhiệm vụ kháng nguyên
III. Phân loại virut:
1. Đặc điểm để phân loại virut:
- Loại axit nuclêic ( mạch đơn hay kép, ADN hay ARN)
- Đặc điểm vỏ prôtêin
- Vật chủ, phương tiện lây truyền.
2 Các nhóm vi rút:
a. Vi rút ở người và động vật. Chứa AND và ARN
b. Vi rút ở vi sinh vật: Hầu hết chứa ADN, một số chứa ARN có thể mạch đơn hay kép.
c. Vi rút ở thực vật: Mang ARN.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.