Bài tập giải theo đại lượng dạng tổng quát

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG TỔNG QUÁT


01. Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42- và d mol HCO3-. Biểu thức nào biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d sau đây là đúng?
A. a + 2b = c + d. B. a + 2b = 2c + d.
C. a + b = 2c + d. D. a + b = c+ d.
02. Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol dung dịch AgNO3. a và b có quan hệ như thế nào để thu được dung dịch Fe(NO3)3 duy nhất sau phản ứng?
A. b =2a. B. b[IMG]file:///C:/Users/BEARJE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]a. C. b=3a. D. b [IMG]file:///C:/Users/BEARJE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]a.
03. Dung dịch A chứa các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; CO32-: c mol; SO42-: d mol. Để tạo ra kết tủa lớn nhất người ta dùng 100 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x mol/l. Lập biểu thức tính x theo a và b.
A. x = a + b. B. x = a - b. C. x = [IMG]file:///C:/Users/BEARJE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]. D. x = [IMG]file:///C:/Users/BEARJE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG].
04. Dung dịch X chứa a mol NaAlO2. Khi thêm vào dung dịch X b mol hoặc 2b mol dung dịch HCl thì lượng kết tủa sinh ra đều như nhau. Tỉ số [IMG]file:///C:/Users/BEARJE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG] có giá trị bằng
A. 1. B. 1,25. C. 1,5. D. 1,75.
05. Oxi hóa một lượng Fe thành hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần a mol Oxi. Khử hoàn toàn hỗn hợp X thành Fe cần b mol Al. Tỉ số [IMG]file:///C:/Users/BEARJE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG] có giá trị bằng
A. 0,75. B. 1. C. 1,25. D. 1,5.
06. Có một lượng anđehit HCHO được chia làm 2 phần bằng nhau, mỗi phần chứa a mol HCHO.
- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được m gam Ag.
- Phần 2: Oxi hóa bằng Oxi thành HCOOH với hiệu suất 40% thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được m¢ gam Ag. Tỉ số [IMG]file:///C:/Users/BEARJE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG] có giá trị bằng
A. 0,2. B. 0,4. C. 0,6. D. 0,8.
07. A là axit chứa ba nguyên tử cacbon trong phân tử. Cho 0,015 mol A tác dụng với dung dịch chứa a mol Ba(OH)2* thu được dung dịch B. Người ta nhận thấy:
Nếu a = 0,01 mol thì dung dịch B làm đỏ quỳ tím.
Nếu a = 0,02 mol thì dung dịch B làm xanh quỳ tím. B có công thức cấu tạo:
A. CH3-CH2-COOH. B. CH2=CH-COOH.
C. CHºC-COOH. D. HOOC-CH2-COOH.
08. Có 2 axit hữu cơ no: (A) là axit đơn chức và (B) là axit đa chức. Hỗn hợp (X) chứa x mol (A) và y mol (B). Đốt cháy hoàn toàn (X) thì thu được 11,2 lít CO2* (đktc). Cho x + y = 0,3 và MA < MB. Vậy công thức phân tử của (A) là:
A. CH3COOH. B. C2H5COOH.
C. HCOOH. D. C3H7COOH.
09. Hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 có khối lượng trung bình là MA. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được hỗn hợp B có khối lượng phân tử trung bình là MB. Quan hệ giữa MAvà MB là
A. A= B. B. A > B.
C. A < B. D. A ³ B.
10. Khử hoàn toàn một lượng oxit sắt cần V lít H2. hòa tan hoàn toàn lượng sắt sinh ra ở trên trong dung dịch HCl thấy tạo ra V¢ lít H2. Biết V > V¢ (các khí đo ở cùng điều kiện). Công thức oxit sắt là
A. Fe2O3. B. FeO.
C. Fe3O4. D. Fe2O3 và Fe3O4.


Đáp án các bài tập vận dụng:
1. B
2. C
3. C
4. B
5. A
6. D
7. D
8. C
9. A
10. D

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.