Quy tắc anpha xác định chiều phản ứng oxi hóa khử?

Thảo luận 1

Quy tắc α(anpha) : Phản ứng oxi hóa khử sẽ xảy ra theo hướng :chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất để sinh ra chất oxi hóa và chất khử yếu hơn.(ko xảy ra theo chiều ngược lại)


Xem hình:
http://www.flickr.com/photos/[email protected]

Thường ứng dụng là xét pứ cho sự hiện diện của kim loại này & ion kim loại khác có phản ứng với nhau hay không.

Ví dụ:
Cu²+ + Zn = Cu + Zn²+

Cu²+ : chất oxi hóa mạnh 
Zn: chất khử mạnh
Cu : chất khử yếu 
Zn²+ : chất oxi hóa yếu

Ví dụ: 
Cu²+ + Ag phản ứng không xảy ra

Vì : 
Cu²+ : chất oxi hóa yếu hơn Ag+ 
Ag: chất khử yếu hơn chất Cu


Muốn biết kim loại nào có tính khử(hay oxi hóa) yếu mạnh thì dựa bảo bảng hoạt động của kim loại. ( cái này trong sách SK có )

Bảng hoạt động kim loại : 
+ tính khử giảm :
K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au

+ tính oxi hóa tăng :

K+ Na+ Ca²+ Mg²+ Al³+ Zn²+ Fe²+ Ni²+ Sn²+ Pb²+ H+ Cu²+ Fe³+ Hg²+ Ag+ Pt²+ Au³+

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.