Helppp me!!!!!!

Thảo luận 1

cho đường thẳng y=(m+2)x+2
a/ C/m đường thẳng luôn đi qua điểm cố định với mọi m
b/ Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) =1
c/Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất

Thảo luận 2

HTML Code:
cho đường thẳng y=(m+2)x+2 a/ C/m đường thẳng luôn đi qua điểm cố định với mọi m b/ Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) =1 c/Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất
a, y = (m+2)x + 2
=> y= mx + 2x + 2
=> mx + ( 2x + 2 - y ) = 0

Đường thẳng luôn đi qua điểm cố đinh <=> X = 0 và 2x + 2 - y = 0
<=> x=0; y= 2
Vậy đường thẳng luôn đi qua điểm (0;2) cố định với mọi m

b,
y = ( m+ 2)x + 2
<=> ( m+2)x - y + 2 = 0(d)

khoảng cách từ gốc tọa độ (0;0)đến đường thẳng (d) =1

=> {[( m+2) * 0 - 0 + 2] / Căn[(m+2)^2 + 1]} = 1
<=> { 2 / căn(m^2 + 4m +5 ) } = 1
<=> căn (m^2 + 4m + 5) = 2
<=> m^2 + 4m + 5 = 4
<=> m^2 + 4m + 1 = 0
=> m= - 2 - 2căn3
hoặc m= -2 + 2căn 3

c để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất
=> => {[( m+2) * 0 - 0 + 2] / Căn[(m+2)^2 + 1]} max
<=> { 2 / Căn[(m+2)^2 + 1) } max
<=> Căn((m+2)^2 + 1)min
<=> (m+2)^2 + 1 min
Xét (m+2)^2 + 1 có
(m + 2 ) ^2 >= 0
=> (m+2)^2 + 1 >= 1
min (m+2)^2 + 1 = 1
Dấu " =" xảy ra <=> m=-2
Vậy khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất = 2 <=> m = -2

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.