Một bài toán đã từng gây tranh cãi , mọi người giải giúp vs

Thảo luận 1

Có 1 bài toán thế này :" có một tổ chuyên môn gồm 5 cô và 9 thầy , lập một nhóm 5 người để chấm thi , sao cho số cô không ít hơn số thầy , có bao nhiêu cách lập nhóm như vậy ?"
Mình đưa ra hướng giải là có 2 trường hợp là 3 cô 2 thầy , 4 cô 1 thầy.
Thầy của mình lại đưa ra 3 trường hợp là 3 cô , 4 cô , 5 cô .
mìh cãi là 0 thày nghĩa là không có thầy tức là không có số thầy , làm sao so sánh , thầy mình lại nói là bốc ngẫu nhiên trúng 5 cô thì số thầy là 0 tức là vẫn đúng vì 0<5 .
Ai giải thích giúp mình cái

Thảo luận 2

Thầy bạn làm vậy là đúng rồi đấy, điều kiện nói là lập nhóm 5 người và số cô lớn hơn số thầy. Nghĩa là nhóm 5 người đó có thể có 3 cô, 4 cô và 5 cô
Nếu điều kiện đầu bài nói số cô phải lớn hơn số thầy và nhóm 5 người phải ít nhất 1 thầy thì làm như bạn là đúng.
Hy vọng bạn hiểu ý mình

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.