[Khẩn cấp] Một số bài Toán 11

Thảo luận 1

Giúp em với em đang cần gấp lắm
1.Bài hình :
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD và P là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AP=3BP
a, cmr MN // (ABCD)
b, Tìm giao điểm Q của CD với mặt phẳng (MNP). Mặt phẳng (MNP) cắt hình chọp S.ABCD theo một thiết diện là hình gì ?
c, Gọi K là giao điểm của PQ và BD. Chứng minh rằng ba đường thẳng NK, PM
và SB đồng quy tại một điểm

2.Giải phương trình
sin^3x-(căn 3 *cos^3x) = [sinx(cos^2x)]- (căn 3 sin^2x)cosx biết -pi<x< pi

3.Tìm số hạng không chứa x trong khai triển [2x+ (1/x^4)]^15

4. Trong mặt phảng toạ độ Oxy cho đường tròn (C) : (x+2)^2 + ( y-5) ^2 =9. Viết phương trình của đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vecto v = (1;3)

Thảo luận 2

1. Vì M, N là trung điểm của SA và SD nên MN // AD. mà AD thuộc hình bình hành ABCD nên MN // với ABCD.
Đi làm rồi nên quên hết kiến thức lớp 11 rùi. hi

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.