Bạn nào chỉ mình làm bài này cái

Thảo luận 1

1) Trong hệ tọa độ Oxyz, cho các điệm A'(2,0,-1),B(3,2,3),C(-1,1,1,).
a,CMR ABC là 3 đỉnh cũa tam giác ABC
b,Tìm tọa độ điệm M:vectoAM= 2 vecto OB- vecto AC
c, X/định tọa độ đỉnh D và tâm I của hbh ABCD

2) Trg hệ tọa độ Oxyz cho các điểm A(2,2,-1),B(2,1,0),C(1,1,-1)
a, CMR ABC là tam giác đều.
b, Cho A'(4,0,-3). X/định tọa độ các điểm B', C' để ABC. A'B'C' là lăng trụ.
c, CMR ABC.A'B'C' lăng trụ đều

3) Trong hệ tọa độ (O, vecto i, vecto j, vecto k) Ox, oy, oz.
a, CMR tam giác ABC cân
b, Tính thể tích tứ diện OABC.

4) Trg hệ tọa độ (O,vecto i, vecto j, vecto k) cho tứ diện AB'CD sao cho A(2,4,-1)
vecto OB= vecto i+ 4 vecto j - vecto k; C(2,4,3)
vecto AD= (0,-2,0)
a, CMR AB,AC , AD đôi 1 vuông góc
b,Tính diện tích tam giác ABC và thể tích 4 diện ABCD.

Thảo luận 2

1) Trong hệ tọa độ Oxyz, cho các điệm A'(2,0,-1),B(3,2,3),C(-1,1,1,).
a,CMR ABC là 3 đỉnh cũa tam giác ABC
b,Tìm tọa độ điệm M:vectoAM= 2 vecto OB- vecto AC
c, X/định tọa độ đỉnh D và tâm I của hbh ABCD

a. tính tích có hướng của AB AC => 2 vecto ko cùng phương => 3 đỉnh của tam giác
b. M (x;y;z)
AM (x-2;y;z+1), OB(3;2;3), AC (-3;1;2)
AM= 2OB - AC => tung = tung, hoành = hoành, cao = cao
=> x, y, z
c. D (x,y,z)
ABCD là hbh => AB cùng phương DC
I là tâm => I là trung điểm AC

Thảo luận 3

2) Trg hệ tọa độ Oxyz cho các điểm A(2,2,-1),B(2,1,0),C(1,1,-1)
a, CMR ABC là tam giác đều.
b, Cho A'(4,0,-3). X/định tọa độ các điểm B', C' để ABC. A'B'C' là lăng trụ.
c, CMR ABC.A'B'C' lăng trụ đều

a. Chứng minh 3 điểm đó là 3 đỉnh của tam giác.
Tính độ dài 3 cạnh =>....
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]b.[/color] ABC.A'B'C' là lăng trụ => AA' // BB' // CC'
mấy này cùng phương thỳ tìm dk tọa độ
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]c.[/color] Chứng minh AA' vuông góc với AB, AC (tích vô hướng = 0) => AA' vuông gọc mp (A'B'C') => lăng trụ đứng.
Tính AA'
AA' = AB => lăng trụ đều

Bài 3 hình như thiếu dữ liệu, tại hk thấy điểm A B đâu hết
Bài 4 thỳ áp dụng công thức thâu

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.