Các anh chị cho hỏi cách chạy đoạn mã VBA này trong excel

Thảo luận 1

Em tìm được 2 đoạn mã này về cách merge dữ liệu giữa 2 cột trong excel mà vẫn giữ nguyên định dạng, nhưng không biết cách chạy đoạn mã này, anh chị nào thử chạy được thì chỉ em với, thanks rất nhiều

ĐOẠN MÃ 1:

Sub Merge_Cells()
Dim iOS As Integer
Dim rngFrom1 As Range
Dim rngFrom2 As Range
Dim rngTo As Range
Dim lenFrom1 As Integer
Dim lenFrom2 As Integer

Set rngFrom1 = Cells(1, 1)
Set rngFrom2 = Cells(1, 2)
Set rngTo = Cells(1, 3)
lenFrom1 = rngFrom1.Characters.Count
lenFrom2 = rngFrom2.Characters.Count

rngTo.Value = rngFrom1.Text & rngFrom2.Text

For iOS = 1 To lenFrom1
With rngTo.Characters(iOS, 1).Font
.Name = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Name
.Bold = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Bold
.Size = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Size
.ColorIndex = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.ColorIndex
End With
Next iOS
For iOS = 1 To lenFrom2
With rngTo.Characters(lenFrom1 + iOS, 1).Font
.Name = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Name
.Bold = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Bold
.Size = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Size
.ColorIndex = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.ColorIndex
End With
Next iOS

End Sub

ĐOẠN MÃ 2:

Sub MergeCells(rngFrom1 As Range, rngFrom2 As Range, rngTo As Range, Separateur As String)

Dim iOS As Integer
Dim lenFrom1 As Long
Dim lenFrom2 As Long

lenFrom1 = rngFrom1.Characters.Count
lenFrom2 = rngFrom2.Characters.Count

rngTo.WrapText = True
rngTo.Value = rngFrom1.Text & Separateur & rngFrom2.Text

For iOS = 1 To lenFrom1
With rngTo.Characters(iOS, 1).Font
.Name = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Name
.Bold = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Bold
.Size = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Size
.ColorIndex = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.ColorIndex
.Color = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Color
.FontStyle = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.FontStyle
.Italic = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Italic
.OutlineFont = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.OutlineFont
.Shadow = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Shadow
.Size = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Size
.Strikethrough = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Strikethrough
.Subscript = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Subscript
.Superscript = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Superscript
.Underline = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Underline
' .Background = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Background
' .Parent = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Parent
' .Creator = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Creator
' .Application = rngFrom1.Characters(iOS, 1).Font.Application

End With

Next iOS
For iOS = 1 To lenFrom2
With rngTo.Characters(lenFrom1 + Len(Separateur) + iOS, 1).Font
.Name = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Name
.Bold = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Bold
.Size = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Size
.ColorIndex = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.ColorIndex
.Color = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Color
.FontStyle = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.FontStyle
.Italic = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Italic
.OutlineFont = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.OutlineFont
.Shadow = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Shadow
.Size = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Size
.Strikethrough = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Strikethrough
.Subscript = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Subscript
.Superscript = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Superscript
.Underline = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Underline
' .Background = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Background
' .Parent = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Parent
' .Creator = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Creator
'.Application = rngFrom2.Characters(iOS, 1).Font.Application
End With
Next iOS
End Sub

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.