Hỏi về Mail Merge và cách sắp xếp ngày tháng trong excel

Thảo luận 1

Dear all.
Câu hỏi 1: Các anh, chị cho mình hỏi trong mail merge muốn merge ngày từ bảng excel có định dạng là dd/mm/yyyy qua file word thành” ngày tháng năm”
VD: 20/06/2006 -> ngày 20 tháng 06 năm 2006.
Thì làm như thế nào?

Câu hỏi 2: Trong execl có dữ liệu như sau:
STT Họ tên Ngày sinh
1 A 01/01/2007
2 B 04/01/2004
3 C 10/09/2003
4 D 03/01/1998
5 E 24/10/1972
6 F 30/06/1941

Làm sao ta có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày sinh và tháng (không cần quan tâm đến năm sinh) nhằm theo dõi được ngày sinh nhật của từng người trong tháng?

Thanks all.

Thảo luận 2

Dear all.
Câu hỏi 1: Các anh, chị cho mình hỏi trong mail merge muốn merge ngày từ bảng excel có định dạng là dd/mm/yyyy qua file word thành” ngày tháng năm”
VD: 20/06/2006 -> ngày 20 tháng 06 năm 2006.
Thì làm như thế nào?

Câu hỏi 2: Trong execl có dữ liệu như sau:
STT Họ tên Ngày sinh
1 A 01/01/2007
2 B 04/01/2004
3 C 10/09/2003
4 D 03/01/1998
5 E 24/10/1972
6 F 30/06/1941

Làm sao ta có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày sinh và tháng (không cần quan tâm đến năm sinh) nhằm theo dõi được ngày sinh nhật của từng người trong tháng?

Thanks all.
Câu 1 : Trước khi bạn liên kết dữ liệu sang word thì trên excel bạn chèn thêm 1 cột để chuyển dữ liệu dạng ngày tháng sang chuỗi text rồi sẽ sử dụng cột này để đưa sang word.

Câu 2 : Cột A chứa ngày tháng năm. Cột B bạn dùng hàm Month để tách lấy tháng trong cộtA, Cột C bạn dùng hàm Day để tách lấy ngày trong cột A. Sau đó bạn sort toàn bộ dữ liệu theo cột B và cột C là ok.

Thảo luận 3

Theo mình thấy thì cách làm ở câu 2 như vậy thì khi mình sort thì nó chỉ xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của 1 cột mình muốn sort thui, ở dây mình muốn ngày tháng sẽ phải đi dôi với nhau
như vầy chnẳg hạn:
01/01/2009
02/01/1973
04/01/1981
05/10/1946
05/10/1947
06/10/2008

Thảo luận 4

Theo mình thấy thì cách làm ở câu 2 như vậy thì khi mình sort thì nó chỉ xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của 1 cột mình muốn sort thui, ở dây mình muốn ngày tháng sẽ phải đi dôi với nhau
như vầy chnẳg hạn:
01/01/2009
02/01/1973
04/01/1981
05/10/1946
05/10/1947
06/10/2008
Bạn đã thử làm như mình nói chưa hay chỉ là suy đoán của bạn thôi. Khi làm bạn hãy nhớ là
Sau đó bạn sort toàn bộ dữ liệu theo cột B và cột C là ok.
Tức là sort gồm 2 chỉ tiêu, cột B trước cột C sau. (Sort by Cột B, Then By Cột C)

Thảo luận 5

Câu hỏi 2: Trong execl có dữ liệu như sau:
STT Họ tên Ngày sinh
1 A 01/01/2007
2 B 04/01/2004
3 C 10/09/2003
4 D 03/01/1998
5 E 24/10/1972
6 F 30/06/1941
Làm sao ta có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày sinh và tháng (không cần quan tâm đến năm sinh) nhằm theo dõi được ngày sinh nhật của từng người trong tháng?

Thanks all.
Hàm tự tạo sau:

PHP Code:
Option Explicit
Function NgThg(Dat As Date) As String
 Dim Jj As Byte
 Const Chu As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
 NgThg = Mid(Chu, Month(Dat) + 10, 1) & Mid(Chu, Day(Dat), 1)
End Function 
Khi đó kết quả sẽ là:
 AB  NgayThang Ma(Do Hàm trả về) 1/1/2007 A0<= 3/1/1998 C0<= 4/1/2004 D0<= 6/30/1941 FT<= 6/9/1992 F8<= 7/6/1993 G5<= 10/9/2003 J8<= 10/24/1972 JN<= 12/1/1999 L0<= . . .   

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.