Biên bản hủy hợp đồng

Thảo luận 1

Tháng 1 bên e đã ký hợp đồng và đã viết hóa đơn nhưng cả hai đều chưa kê khai vì lý do nhiều lý do...
giờ e phải hủy hợp đồng như thế nào đấy.
ai đã gặp phải trường hợp này cho e xin mẫu với ạ
e cảm ơn nhiều nhiều

Thảo luận 2

Gửi bạn mẫu thanh lý hợp đồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
***

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2010, tại văn phòng Công ty ... số ...TP. HCM, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN : (gọi tắt là bên A)
Địa chỉ :
Điện thoại : FAX:
Do Bà : Chức vụ: Giám Đốc.

BÊN MUA: (gọi tắt là bên B)
Địa chỉ :
Điện thoại : FAX:
Do Ông/Bà: Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Biên bản hủy Hợp đồng ... số ... ngày ....

Lý do hủy: Bên A không cung cấp đúng ... như đã ký kết

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.