Bài 1, 2, 3,4,5,6 trang 174 Hóa 12: Bài 40 Nhận biết 1 số ion trong dung dịch

Bài 40 Nhận biết 1 số ion trong dung dịch: Giải bài 1, 2, 3, 4,5,6 trang 174 sgk Hóa học lớp 12.  Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A;
Để nhận biết 1 ion trong dung dịch, người ta thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó 1 sản phẩm đặc trưng như một kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí khó tan sủi bọt hoặc một khí bay khỏi dung dịch.

Bài 1: Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch  chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

Lấy một ít dung dịch cho vào 3 ống nghiệm nhỏ sau đó nhỏ dần từng  giọt dung dịch NaOH vào

–          Ống xuất hiện kết tủa của keo màu trắng rồi tan trong NaOH dư là dung dịch chứa Al3+.

–          Đun nóng nhẹ hai ống nghiệm còn lại, ống nào có khí thoát ra làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là dung dịch chứa NH4+.

–          Ống nghiệm còn lại, không có hiện tượng gì xảy ra là dung dịch chứa Ba2+.


Bài 2: Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách  và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

Cách tách: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+ sẽ thu được kết tủa Fe(OH)2.

- Quảng cáo -

Lọc tách riêng kết tủa, nước lọc thu được chứa muối NaAlO2.

Nhận biết kết tủa Fe(OH)2 màu trắng hơi xanh, để trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ chứng tỏ có ion Fe2+.

Nước lọc có tác dụng với khí CO2 thấy có kết tủa, chứng tỏ có ion Al3+

        NaAlO2 + CO2 + 2H2O  → Al2(OH3)↓ + NaHCO3


Bài 3: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:

A. Dung dịch chứa ion: NH4+

B. Hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+

- Quảng cáo -

C. Ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và  Al3+

D. Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+

Chọn D


Bài 4: Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion: NO3, CO32-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.

Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào 2 ống nghiệm:

–          Nhỏ dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng vào, ống nào thấy sủi bọt là dung dịch có chứa ion CO32-.

–          Cho vào ống còn lại vài giọt dung dịch H2SO4 và một lá đồng rồi đun nóng, khi có màu nâu đỏ thoát ra chứng tỏ dung dịch có ion chứa ion NO3.


Bài 5: Có dung dịch chứa các anion: CO32- và SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.

Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào 2 ống nghiệm:

–          Nhận biết CO32- như bài tập 4.

Cho vào ống 2 vài giọt dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa màu trắng. Nhỏ thêm vào đó vài giọt dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng, lắc nhẹ ống nghiệm thấy có kết tủa không tan chứng tỏ có BaSO4


Bài 6: Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4.

Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những sung dịch nào?

Hai sung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3
Ba dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3 , K2S
Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2S
Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2SO4.

Chọn B

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm