2 đề thi hay Toán giữa kỳ I lớp 6 Quận Hà Đông và huyện Yên Phong 2018

Cấu trúc 2 đề thi gồm trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Tham khảo dưới đây nhé.

PHÒNG GD & ĐT YÊN PHONG      

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1

Năm học 2018 – 2019

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm): Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:

1. Cho A = {x ∈ N | 4 < x < 9} Số phân tử của tập hợp A là:

A.6        B. 5          C. 4          D. 3

2. Kết quả của phép tính 512 : 54 là:

A. 2548           B. 253        C. 58         D. 53

3. Trong các số 910; 225; 1314; 540, số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:

A.910      B. 540            C. 1314             D. 225

4. Đoạn thẳng AB là hình gồm:

A. Hai điểm A, B

B. Những điểm nằm giữa A và B

C. Những điểm nằm trên tia AB

D. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm A và B.

Câu 2 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) 126 + 344 + 474              c) (12. 49 – 3. 22. 72): (2018. 2019)

b) 42. 164 – 42. 82               d) {[22 . (17 – 3 .5) + 7] + 20190} : 23

Câu 3 (3,0 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:

a)45 – x = 27                            c) x2 + 52 = 53

b) 402 + (x – 2 . 64) = 430        d) x + 7 chia hết cho x + 1

Câu 4 (2,0 điểm)

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm O và A, điểm D nằm giữa hai điểm O và B.

a) Kể tên các tia trùng nhau gốc O.

b) Trong ba điểm O, C, D điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Câu 5 (1,0 điểm):

Biết rằng số tự nhiên n chia hết cho 2 và n2 – 2n chia hết cho 5. Hãy tìm chữ số tận cùng của n.


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  QUẬN HÀ ĐÔNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2018 – 2019

Môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm)

Câu 1. Tập hợp M các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 3 là:

A. M = {x ∈ N* |x ≤ 3}

B. M = {x ∈ N* |x < 3}

C. M = {x ∈ N |x < 3}

D. M = {1 ; 3}

Câu 2. Kết quả của phép tính 212 : 24 là

A.18           B. 28         C. 23          D. 13

Câu 3. Tổng 9.7.5.4 + 540 không chia hết cho số nào dưới đây?

A.7       B. 3           C. 9       D. 2

Câu 4. Trong hình vẽ bên, tia dối của tia Ax là:

A. tia AB                         B. tia Az
C. tia Cy                         D. tia AC

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Cho tập hợp A = {1; 3; 5; 7; 9} và B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6

a) Viết tập hợp B bằng hai cách: liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng.

b) Viết tập hợp C gồm các phần tử x sao cho x ∈ A và x ∈ Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và C.

Bài 2. (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) 71 – 50: [5 + 3. (57 – 6.7)]

b) 290 – 10. (20180 + 35 : 32)

Bài 3. (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

a)  (x – 20) : 5 = 40

b) (3x – 4)3 = 7 + 12018

Bài 4. (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho AC = 3cm.

a) Tính BC

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. So sánh độ dài hai đoạn thẳng CD và AB.

Bài 5. (1 điểm) Cho a, b, c, d, e, g là các chữ số, trong đó a, c, e khác 0. Chứng minh rằng nếu (một  số ab + cd + eg) chia hết cho 11 thì 1 số abcdeg chia hết cho 11

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm
Thảo luận liên quan