25 câu hỏi trắc nghiệm Windows Command Prompt

Command Prompt (CMD) là một trong hai chương trình dòng lệnh quan trọng bậc nhất của Windows, rất thiết yếu cho hoạt động của máy. Có thể CMD rất đơn giản, có thể cũng rất phức tạp nên để tự mình có câu trả lời, hãy thực hiện bài kiểm tra với 25 câu trắc nghiệm về CMD dưới đây xem kiến thức của bạn tới đâu.

 1. Lệnh nào dùng để thay đổi phần mở rộng của tập tin?
  1. Assoc
  2. Ftype
  3. Cacls
  4. Attrib
 2. Lệnh nào dùng để đổi vị trí tập tin sang thư mục khác?
  1. Copy
  2. Move
  3. Mv
  4. Ren
 3. Lệnh nào dùng để xóa thư mục?
  1. Del
  2. Rm
  3. Rd
  4. Rmdir
 4. Lệnh echo dùng để làm gì?
  1. Hiển thị thông báo trên màn hình
  2. Hiển thị nội dung tập tin văn bản
  3. Sao chép tập tin sang địa chỉ khác
  4. Hiển thị dữ liệu đầu ra của từng màn hình
 5. Lệnh SC dùng để làm gì?
  1. Lên lịch trước cho lệnh
  2. Kiểm tra hệ thống
  3. Dọn màn hình
  4. Kiểm soát dịch vụ
 6. Lệnh nào để đổi quyền với tập tin?
  1. Perms
  2. Cacls
  3. Chmod
  4. Dir
 7. Lệnh nào để lên lịch trước cho tác vụ?
  1. Crontab
  2. Exec
  3. Watch
  4. At
 8. Lệnh nào để dọn màn hình CMD?
  1. Cd
  2. Cls
  3. Clean
  4. Clear
 9. Đăng ký nào lưu trữ File Associations?
  1. HKEY_LOCAL_MACHINE
  2. HKEY_CURRENT_CONFIG
  3. HKEY_CURRENT_USER
  4. HKEY_CLASSES_ROOT
 10. Đâu là các thuộc tính tập tin hợp lệ?
  1. Đọc, viết, thực thi
  2. Kiểm soát hoàn toàn, đọc và thực thi, chỉnh sửa, quyền tủy cập đặc biệt
  3. Ẩn, chỉ được đọc, hệ thống, lưu trữ
  4. Chủ sở hữu, nhóm, khác
 11. Lệnh nào tắt máy tính mà không cảnh báo hay có đếm thời gian?
  1. Shutdown /p
  2. Psshutdown
  3. Shutdown /r
  4. Poweroff
 12. Lệnh hostname dùng để làm gì?
  1. Xuất tên người dùng hiện tại
  2. Hiển thị thông tin phiên bản
  3. Hiển thị tên máy tính
  4. Chuyển đổi người dùng
 13. Lệnh nào hiển thị các tập tin bị ẩn trong thư mục?
  1. Dir - ah
  2. Ls -h
  3. Dir /a:a
  4. Dir /a:h
 14. Lệnh nào dùng để thiết lập cho tập tin chỉ có thể đọc được?
  1. Chmod 444
  2. Attrib +r
  3. Cacls /r
  4. Attrib -r
 15. Lệnh fc dùng để làm gì?
  1. So sánh 2 tập tin
  2. Sao chép tập tin
  3. Kiểm tra tập tin
  4. Thay đổi định dạng
 16. Lệnh CMD dùng để làm gì?
  1. Dọn màn hình
  2. Mở command shell mới
  3. Chạy lệnh
  4. Đóng command shell
 17. Lệnh nào dưới đây thay đổi quyền truy cập thư mục?
  1. Cacls
  2. Attrib
  3. Chmod
  4. Icacls
 18. Lệnh nào đổi mật khẩu tài khoản?
  1. Pspasswd
  2. Net user
  3. Passwd
  4. Chgrp
 19. Lệnh nào hiển thị thời gian và ngày tháng?
  1. Date
  2. Logtime
  3. Date /t
  4. Echo
 20. Lệnh nào tìm chuỗi tiếp theo trong tập tin?
  1. Find
  2. Grep
  3. Findstr
  4. Awk
 21. Đâu không phải là hệ thống tập tin?
  1. NTFS
  2. UDF
  3. FAT
  4. FTP
 22. Lệnh nào liệt kê thông tin hệ thống?
  1. Psinfo
  2. Whoami
  3. Ver
  4. Systeminfo
 23. Lệnh nào thực thi phần mềm dưới tên người dùng khác?
  1. Runas
  2. Su
  3. Sudo
  4. Psexec
 24. Lệnh nào nhập thiết lập của đăng ký?
  1. Regini
  2. Reg
  3. Regedit
  4. Regsvr32
 25. Lệnh nào hoãn thực thi thêm 5 giây?
  1. Waitfor 5
  2. At 5
  3. Start 5
  4. Sleep 5

Đáp án:

1. A
2. B
3. C
4. A
5. D
6. B
7. D
8. B
9. D
10. C
11. A
12. C
13. D
14. B
15. A
16. B
17. D
18. A
19. C
20. C
21. D
22. A
23. A
24. C
25. D

Xem thêm: 

 • Bảng tổng hợp các lệnh PowerShell cơ bản 
 • 21 thủ thuật Command Prompt có thể bạn chưa biết 
 • Command Prompt (cmd) và PowerShell khác nhau như thế nào? 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

Tham khảo thêm