Full-stack là gì? Full-stack Developer (FSD)

hay () là từ chỉ những người trong nghề ngành lập trình có đầy đủ các kiến thức kỹ năng làm việc trong lĩnh vực của họ, từ Back-end đến Front-end, UI (User Interface - Giao diện người dùng), UX (User Experience - Trải nghiệm người dùng), Databases, Servers, Systems engineering, Client work, API, Security (Bảo mật), v.v..

Full-stack là gì,Full-stack Developer,FSD,FSD là gì,Lập trình viên Full-stack,thế nào là lập trình viên full-stack

Một () có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến:
- Máy chủ, mạng, và hosting. Họ hiểu biết về các yêu cầu về phần cứng, hệ điều hành, thiết lập môi trường hệ thống để triển khai ứng dụng.
- Cơ sở dữ liệu: Họ có thể phân tích và thiết kế CSDL, sử dụng các hệ quản trị CSDL (MySQL, SQLServer, NoSQL, …) và viết được các câu truy vấn.
- API/ Back-end code. Họ có thể sử dụng một hay nhiều ngôn ngữ server-side như Ruby, Python, PHP, Java, … để viết các ứng dụng, dịch vụ web (web service).
- Front-end code. HTML5, CSS3, Javascript và các frameworks như Bootstraps, Jquery, AngualarJS, ...
- UI/UX: UI (User Interface - Giao diện người dùng), UX (User Experience - Trải nghiệm người dùng)
- Client work: Họ có thể giao tiếp và lấy yêu cầu (requirement) từ khách hàng. Họ viết ra các tài liệu kĩ thuật (technical specs, architecture documents) và documentation.
- v.v..

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.