Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63; bài 8,9,10,11, 12,13,14 trang 64 SGK Hình học 10: Ôn tập chương 2 – Câu hỏi trắc nghiệm

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 62 SGK hình học 10: Ôn tập chương 2

Bài 1 trang 63 SGK Hình học 10

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào là đúng

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Đáp án đúng: C
Để ý rằng: Khi 90° < α < 180° thì : sin a > 0 còn các giá trị lượng giác khác của α đều nhận giá trị âm.


Bài 2 trang 63 SGK Hình học 10

Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?
A. sinα = sinβ
B. cosα = -cosβ
C. tanα = -tanβ
D. cotα = cotβ

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Đáp án đúng: D. Để ý rằng: Với hai góc bù nhau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.


Bài 3 trang 63 SGK Hình học 10

Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sina < 0
B. cosa > 0
C. tan a < 0
D. cot a > 0

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đáp án đúng: C. xem lại câu 1


Bài 4 trang 63 SGK Hình học 10

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. cos45° = sin 45°
B. cos 45° = sin 135°
C. cos 30° = sin 120°
D. sin 60° = cos 120°

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Đáp án đúng: D. Để ý: sin60° và cos120° là trái dấu nhau


Bài 5 trang 63 SGK Hình học 10

Cho hai góc nhọn α và β trong đó α < β. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. cosα < cosβ
B. sin α < sinβ
C. α + β = 90° => cosα = sinβ
D. tan α + tan β > 0

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Chọn B


Bài 6 trang 63 SGK Hình học 10

Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 30°. Khẳng định nào sau đây là sai?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:

Chọn A. chú ý góc C = 60°


Bài 7 trang 63 SGK Hình học 10

Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 7:

Chọn C. Chú ý góc BAH = 30°; góc ABC = 60ó; góc AHC = 90°


Bài 8 trang 64 SGK Hình học 10

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sinα = sin(180° – α)

B. cosα = cos(180° – α)
C. tanα = tan(180° – α)
D. cotα = cot(180° – α)

Đáp án và hướng dẫn giải bài 8:

Đáp án A. Xem nhận xét câu 2


Bài 9 trang 64 SGK Hình học 10

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:
A. cos35° > cos10°
B. sin60° < sin80°
C. tan45° < tan60°
D. cos45° =sin45°

Đáp án và hướng dẫn giải bài 9:

Đáp án. A


Bài 10 trang 64 SGK Hình học 10

Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 50°. Hệ thức nào sau đây là sai?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 10:

Chọn D. Ta có: (→AC; →CB) = 140°


Bài 11 trang 64 SGK Hình học 10

Cho →a và →b là hai vecto cùng hướng và đều khác vecto →0. Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 11:

Đáp án đúng: A. Hai vecto cùng hướng thì góc giữa chúng là 0°


Bài 12 trang 64 SGK Hình học 10

Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = 30cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC là:
A. 50cm²                           B. 50√2cm²
C. 75cm²                           D. 15√105cm²

Đáp án và hướng dẫn giải bài 12:

Chọn C.


Bài 13 trang 64 SGK Hình học 10

Cho tam giác ABC vuông A có AB = 5cm, BC = 13cm. Gọi góc ABC = α và góc ACB = β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β:
A. β > α                B. β < α
C. β = α                D. α ≤ β

Đáp án và hướng dẫn giải bài 13:

Đáp án đúng B

Ta tính được AC = √(13² – 5²) = 12 (cm)

⇒ AB < AC ⇒ β < α


Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10

Cho góc xOy = 30° . Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho AB = 1. Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng:
A. 1,5     B. √3     C. 2√2      D. 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 14:

Chọn đáp án D.

Bài tiếp theo: Giải bài 15,16,17 ,18,19,20,21 ,22,23,24 ,25,26,27, 28,29,30 trang 65,66,67 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Xem ngay: Giải bài tập SGK các môn | Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2