Giải bài 1,2,3,4 trang 89,90 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tam giác

Luyện tập chung diện tích hình tam giác

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 89; bài 1,2,3,4 trang 90 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tam giác

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 88,89 SGK Toán 5: Luyện tập diện tích hình tam giác

Phần 1.

Bài 1 trang 89 SGK Toán 5 – luyện tập chung

Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Đáp án đúng: B


Bài 2 trang 89 SGK Toán 5 – luyện tập chung

Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5%                      B.20%                     C.80%                         D.100%

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Đáp án đúng: C


Bài 3 trang 89 SGK Toán 5 – luyện tập chung

2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.280 kg                       B.28 kg                C.2,8 kg               D.0,28 kg

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đáp án đúng: C


Phần 2.

Bài 1 trang 90 SGK Toán 5 – luyện tập chung

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

b) 95,64 – 27,35

c) 31.05 x 2,6

d) 77,5 : 2,5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 85,9

b) 68,29

c) 80,73

d ) 31


Bài 2 trang 90 SGK Toán 5 – luyện tập chung

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm =…… m;                                   b) 8m25dm=……..m2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 8m5dm= 8,5m.

b) 8m25dm=8,005 m2


Bài 3 trang 90 SGK Toán 5 – luyện tập chung

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Diện tích tam giác MDC

20cm2

Bài 4 trang 90 SGK Toán 5 – luyện tập chung

Tìm hai giá trị số của x sao cho:

3,9 < x < 4,1

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

x = 4

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4 trang 91,92 SGK Toán 5: Hình thang

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.