Tuyển chọn 3 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán mới nhất năm 2016 – 2017

Sau đây mời thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo: Tuyển chọn 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017 là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo. Xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN: TOÁN – Lớp 3
Năm học: 2016 – 2017
Thời gian: 40 phút

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 160 là:

A. 161               B. 150                 C. 159                   D. 170

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A.24m               B.36 m                C. 10 m                  D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98                 B. 908                 C. 980                    D. 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít             B. 49 lít                C. 56 lít                  D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

* Giá trị của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….                           8 x 7 = ……..

63 : 9 =…….                          64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302                660 – 251                 124 x 3                      845 : 7

Bài 5: Tìm X:

a) X : 6 = 144                             b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?


ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).

63 : 7 = ……                           35 : 5 = ……….

42 : 6 = ……..                         56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =                                b) 630 : 7 =

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..           b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?


ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100                               B.799                            C.744               D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924                              B. 304                           C.6                   D. 912

3. 7m 3 cm = ……. cm:

A. 73                               B. 703                         C. 10                         D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển                             B. 30 quyển                          C. 60 quyển                 D. 125 quyển

5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A. 1/6                           B. 1/7                           C. 1/8                      D. 1/9

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm                     B.70cm                           C.7dm                    D. 70 dm

II.  Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278                                                   538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8                                          X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Long An năm 2016 có đáp án

_______ HẾT ________

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.