Đề cương ôn tập thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Toán, Anh năm 2015

Thầy cô và các em tham khảo Đề cương ôn tập thi, kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán, Tiếng Anh năm học  2015 – 2016.

Trước hết các em nên ôn tại kiến thức và giải các bài tập trong SGK Toán 6 tại đây: Giải bài tập SGK Toán 6

Đề cương ôn thi – kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

TRƯỜNG THCS & THPT LÊ LỢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI – KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 6

NĂM HỌC 2015 – 2016

Đề số 1:

Bài 1: Tính

a) 136.23 + 136.17 – 40.36

b) 17.93 + 116.83 + 17.23

c) 29 – [16 + 3.(51 – 49)]

d) 129 – 5[29 – (6 – 1)

e) 129 – 5[29 – (6 – 1) ]2

f) [(25 – 22 .3) + (32 .4 + 16)]: 5

Bài 2: Tìm x:

a) 71 – (33 + x) = 26   b) (x + 73) – 26 = 76   c) 2(x- 51) = 2.23 + 20

d) 450 : (x – 19) = 50    e) 4(x – 3) = 72 – 110   f) 2x – 49 = 5.32

g) 200 – (2x + 6) = 43   h) 135 – 5(x + 4) = 35    i) 32(x + 4) – 52 = 5.22

Bài 3: Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007.

a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 ⋮ x , 84 ⋮ x và x > 8.

b, x ⋮ 12, x ⋮ 25 , x ⋮ 30 và 0 < x < 500

Bài 6: Tìm số tự nhiên x sao cho:

a, 8 ⋮ ( x – 1 )

b, 15 ⋮ ( 2x +3 ).

Bài 7: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để B = 56x3y chia hết cho cả ba số 2, 5, 9

Bài 8:

a) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho cả 2 và 3.

b) Thay * bằng các chữ số nào để được số 792* chia hết cho cả 3 và 5.

c) Số 4a12b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

Bài 9:

a) x ∈  Ư(20) và 0<x<10.

b) x ∈  Ư(30) và 5<x≤12.

c) x ∈  BC(4) và 16 ≤ x ≤ 50

Bài 10: Phân tích ra thừa số nguyên tố các số sau: 60, 84, 420.

Bài 11:

Hãy vẽ hình theo các yêu cầu sau:

a) Vẽ đoạn thẳng PQ.

b) Vẽ tia Oy.

c) Vẽ đường thẳng m đi qua hai điểm C và D.

d) Vẽ ba điểm S, T, R không thẳng hàng sao cho TS= RT.

Bài 11:

a) Vẽ tia Ox.

b) Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho A và C nằm cùng phía đói với điểm B.

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia OA.

—————————–

Đề số 2:

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a) 513 : 510 – 25.22

b) 151 – 291 : 288 + 12.3

Bài 2: tìm x:

a) 2x : 25  = 4.

b) 4(x + 41) = 400

c) (x + 7) – 25 = 13

Bài 3:

a) Cho A = 10 + 25 + x + 45 với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 5, A không chia hết cho 5.

b) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

c) Tìm x biết x ⋮ 25 và x < 100.

Bài 4:

a) Trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số: 37,47,57,67.

b) Phân tích số 112 ra thừa số nguyên tố.

Bài 5: Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 5cm. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 1cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB, BC.

b) Gọi M là trung điểm của AB. Tính AM, OM.

Tải bản đầy đủ về máy tính: De cuong on thi giua ki 1 TOAN lop 6_dehtikiemtra.com


Đề cương ôn thi – kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6

TRƯỜNG THCS & THPT LÊ LỢI

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH 6

NĂM HỌC 2015 – 2016

 • Vocabulary and  Pronunciation from Unit 1 to Unit 3
 • Grammars: from Unit 1 to Unit 3

Unit 1:  

 • To be (Present Simple)
 • Contractions
 • Questions                           

Unit 2:  

 • Imperative
 • Present Simple Tense
 • This is/ That is
 • Possesive Pronoun : my
 • Indefinite articles : a/an

Unit 3:  

 • How many…?
 • There is/ There are…
 • Present Simple Tense
 • Personal Pronouns
 • Possesive Pronouns
 • Contractions

Tải bản đầy đủ về máy tính:De cuong on thi giua ki 1 tieng anh lop 6_Dehtikiemtra.com

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.