Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 16

Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60; ……; ……; 63; 64; 65; 66; 67; ……; 69

70; 71; ……; 73; 74; 75; 76; ……; 78; ……

80; 81; 82; ……; 84; 85; ……; ……; 88; 89

90; 91; 92; 93; ……; 95; 96; 97; 98; ……; …… .

b) Viết các số:

Ba mươi hai: ……                                  Bốn mươi tám: ……

Năm mươi sáu: ……                              Bảy mươi tư: ……

Bảy mươi chín: ……                              Tám mươi: ……

Tám mươi tám: ……                              Chín mươi: ……

Chín mươi chín: ……                             Một trăm: ……

c) Viết các số 63; 72; 29; 43:

– Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………..

– Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………..

Bài 2: Tính:

a) 15cm + 30cm = ……     b) 18 – 5 + 3 = ……

caucd

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấmcau3_dongho

a) Đồng hồ chỉ … giờ

b) Các ngày trong tuần:

Thứ hai, ……………………………………………………………

Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm

cau4

Điểm A ở trong hình ……..    Điểm C ở ………. hình ………

Bài 5: a) Lớp 1A có 14 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….……

…………………………………………………………….………

b) Bạn Hà có sợi  dây dài 85cm, bạn Hà cắt cho bạn Nam 25cm. Hỏi sợi dây của bạn Hà còn lại bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….………

……………………………………………………….……………

Bài 6: >, <, =?

76 – 42 … 30 + 8     47 – 51 … 81 + 12    36 + 12 … 15 + 33

 Bài 7: Vẽ thêm một đoạn thẳng để đượccau7

một hình vuông và một hình tam giác.

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.