Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 12

Bài 1:Tính:

35 + 53 = ……20 + 55 = ……97 – 72 = ……
88 –   8 = ……33 – 23 = …… 6 + 62 = ……

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

30 + …….. = 4095 – …….. = 5
…….. + 12 = 1580 – …….. = 30

Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 36, 50, 27, 72, 43, 54, 80 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.