Bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.


Phương tridnh dao động điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), trong đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của đơn vị, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ Ø) là pha của dao động tại thời điểm t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha ban đầu của dao động

Trả lời Mai Le , 14:36 ngày 19/12/2016 Xem thêm