Hàm SUM (tính tổng) trong Excel

Bài viết hướng dẫn chi tiết về cú pháp và cách dùng hàm SUM và SUMIF để tính tổng trong bảng tính Excel.

1. Hàm SUM.

Mô tả

Hàm SUM giúp các bạn tính tổng các đối số. Đối số có thể là một phạm vi, tham chiếu ô, công thức…

Cú pháp

SUM(number1,[number2],…)

Trong đó: number1, number2 là các đối số cần tính tổng, số các đối số tối đa là 255.

Chú ý:

- Ô tính có giá trị TRUE là 1, FALSE là 0.

- Đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu đều bị bỏ qua.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu như sau, yêu cầu tính tổng số lương của toàn nhân viên.

Hàm SUM trong Excel 1

Sử dụng hàm SUM: =SUM(F5:F11).

Kết quả như sau:

Hàm SUM trong Excel 2

2. Hàm SUMIF.

Mô tả

Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, các bạn có thể tính tổng các đối số theo một điều kiện cho trước.

Để tính tổng các ô dựa trên nhiều điều kiện các bạn có thể sử dụng hàm SUMIF.

Cú pháp

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Trong đó:

- range: vùng chứa điều kiện đánh giá. Các ô trong vùng phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số, các giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.

- criteria: điều kiện cho range. Điều kiện của văn bản, biểu tượng logic, toán học phải được đặt trong cặp dấu ngoặc kép còn điều kiện dạng số thì không cần.

- sum_range: vùng cần tính tổng dựa theo điều kiện. Nếu các bạn tính tổng các ô trong vùng range thì sum_range các bạn có thể bỏ qua.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu:

- Tính tổng tất cả Lương với điều kiện Lương >5500.

- Tính tổng tất cả Lương với điều kiện giới tính là Nữ.

Hàm SUMIF trong Excel 1

Yêu cầu 1: Sử dụng hàm SUMIF: =SUMIF(F5:F11,">5500").

Kết quả như sau:

Hàm SUMIF trong Excel 2

Yêu cầu 2: Sử dụng hàm SUMIF: =SUMIF(C5:C11,"Nữ",F5:F11).

Kết quả như sau:

Hàm SUMIF trong Excel 3

Rất đơn giản, các bạn đã có thể sử dụng hàm SUM và SUMIF để tính tổng. Với mỗi yêu cầu xử lý các bạn nên sử dụng hàm sao cho phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.